سعید ادیبسعید ادیب

ثبت‌نام در سعید ادیب

مدیر مجموعه ورزشی ارمایل دارنده مدرک داوری A هنرهای فردی - بیکن جوتسو - کاتا شورایکن و فوکیا مقام سوم کشوری - مقام اول و دوم استانی نین جوتسو | بفروش و لذت ببر