سعید ادیب

مدیر مجموعه ورزشی ارمایل
دارنده مدرک داوری A هنرهای فردی - بیکن جوتسو - کاتا شورایکن و فوکیا
مقام سوم کشوری - مقام اول و دوم استانی نین جوتسو